''

Ngày 05 tháng 12 năm 2020

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 09:39 24/09/2019  

THÔNG BÁO (Về việc đăng ký thi đua năm học 2019 - 2020)


UBND THÀNH PHỐ HUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN – GDTX

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 144/TB-TĐKT

 

Huế, ngày 17 tháng 9 năm 2019

 

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký thi đua năm học 2019 - 2020)

 

Kính gửi: Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm.

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành của Luật thi đua khen thương;

Căn cứ Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 13/2/2018 ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.

       Trung tâm thông báo về việc đăng ký các danh hiệu thi đua năm học 2019 – 2020 như sau:

      I. Các danh hiệu thi đua:

      1. Danh hiệu tập thể:

- Tập thể lao động xuất sắc;    - Tập thể Lao động tiên tiến.

      2. Danh hiệu cá nhân:

1)

Lao động tiên tiến

4)

Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

2)

Sáng kiến, giải pháp công tác cấp Trung tâm

5)

Chiến sĩ thi đua cấp Bộ

3)

Chiến sĩ thi đua cơ sở

6)

Chiến sĩ thi đua toàn quốc

II. Thời gian đăng ký:

Các đơn vị nộp hồ sơ đăng ký thi đua về Thư ký HĐTĐKT chậm nhất đến hết ngày 08 tháng 10 năm 2019.

Lưu ý: Nộp theo Tổ chuyên môn bao gồm:

- Bản tổng hợp danh sách đăng ký theo Tổ;

- Bản đăng ký thi đua cá nhân.

Đề nghị các tổ quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- BGĐ (báo cáo);

- Lưu TĐKT.      

GIÁM ĐỐC

 

(Đã Ký) 

 

Trương Công Bình

Tải file 1      Tải file 2

Số lượt xem : 221

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác