''

Ngày 05 tháng 12 năm 2020

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 08:51 14/10/2019  

Thông báo hội nghị cán bộ, công chức , viên chức năm học 2019-2020


UBND THÀNH PHỐ HUẾ

TRUNG TÂM GDNN – GDTX

Số:         /TB-GDNN-GDTX                     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 


           Huế, ngày 10  tháng 10 năm 2019                                

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019-2020

 

Kính gửi: Trưởng các đơn vị trực thuộc Trung tâm

Căn cứ Hướng dẫn liên tịch số 1958/LT-HD-SGDĐTCĐN ngày 28 tháng 8 năm 2019 của liên ngành Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị CBCCVC trong trường học, trung tâm và cơ quan quản lý giáo dục năm học 2019-2020;

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019-2020 và Hội nghị cốt cán của Trung tâm, được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn; Ban Giám đốc thông báo về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019-2020 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị:

- Thời gian: 14g00, thứ 3 ngày 15 tháng 10 năm 2019

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm (cơ sở 2)

- Học sinh toàn trung tâm được nghỉ học buổi chiều.

2. Thành phần tham dự:

- Đại biểu (theo Giấy mời);

- Toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên Trung tâm

3. Trang phục:

Trang phục lịch sự, trang trọng. Đối với nam có cà vạt; trang phục áo dài đối với nữ.

Ban Giám đốc trung tâm yêu cầu Trưởng các đơn vị trực thuộc thông báo đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, đoàn viên công đoàn sắp xếp kế hoạch công tác tham dự Hội nghị đúng theo nội dung thông báo này ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đưa Website trung tâm;

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã Ký)

 

Trương Công Bình

 

Số lượt xem : 236

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác