''

Ngày 17 tháng 02 năm 2019

 » Đoàn thể » Công Đoàn

Công Đoàn

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ, QUỸ TNCS, QUỸ THAM QUAN CỦA CÔNG ĐOÀN
Về việc triển khai Các quy chế chi tiêu nội bộ, quỹ Tình nghĩa cơ sở, quỹ Tham quan của Công đoàn Trung tâm